IOT Solutions

IoT หรือ Internet of Things คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต
เพื่อ “แก้ปัญหา” ในธุรกิจ หรือ “อำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัย” ในการยกระดับเมือง สู่เมืองอัจฉริยะ  (Smart City) เป็นระบบที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ประยุกต์  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ 

โซลูชั่น

(Solutions)

โครงการระบบมาตรวัดสรรพสามิต

โดยภารกิจในการที่การเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มหลายๆประเภท เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของกรมสรรพสามิต และเพื่อการปรับปรุงให้มีกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วทันสมัย และมีข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง บริษัท ดี.ที.ซี.ฯ จึงได้เข้าร่วมจัดทำโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จากเดิมที่จัดเก็บโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์) บนฝาจุกจีบและฝากระป๋องเป็นหลักฐานในการชำระภาษี โดยจัดเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือตรวจนับจากภาพถ่าย (Imageprocessing) และเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PLC) รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูล จัดทำโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์บนฐานข้อมูล Oracle (BAM) ซึ่งทำให้กระบวนการสอบทานการชำระภาษีและการบริหารการจัดเก็บนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษีได้มากยิ่งขึ้น

โครงการระบบมาตรวัดสรรพสามิต

โดยภารกิจในการที่การเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มหลายๆประเภท เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของกรมสรรพสามิต และเพื่อการปรับปรุงให้มีกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วทันสมัย และมีข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง บริษัท ดี.ที.ซี.ฯ จึงได้เข้าร่วมจัดทำโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จากเดิมที่จัดเก็บโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์) บนฝาจุกจีบและฝากระป๋องเป็นหลักฐานในการชำระภาษี โดยจัดเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือตรวจนับจากภาพถ่าย (Imageprocessing) และเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PLC) รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูล จัดทำโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์บนฐานข้อมูล Oracle (BAM) ซึ่งทำให้กระบวนการสอบทานการชำระภาษีและการบริหารการจัดเก็บนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษีได้มากยิ่งขึ้น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานภายใน (E-Sarabun)

เป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบการใช้งานของสำนักงานแบบอัตโนมัติและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานผ่าน website และอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพา (Mobile device) โดยบริษัท ดี.ที.ซี.ฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาระบบส่วนงานสารบรรณในหน่วยงานภายใน ซึ่งครอบคลุม 1 สำนักฯ และ 35 สถานี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีเอกสารชั้นความลับในระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ นี้มาใช้ในการบริการประชาชนและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล TH-eGIF และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การพัฒนาระบบสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครในอนาคต

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานภายใน (E-Sarabun)

เป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบการใช้งานของสำนักงานแบบอัตโนมัติและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานผ่าน website และอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพา (Mobile device) โดยบริษัท ดี.ที.ซี.ฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาระบบส่วนงานสารบรรณในหน่วยงานภายใน ซึ่งครอบคลุม 1 สำนักฯ และ 35 สถานี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีเอกสารชั้นความลับในระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ นี้มาใช้ในการบริการประชาชนและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล TH-eGIF และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การพัฒนาระบบสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครในอนาคต

ระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย

เป็นระบบโปรแกรมรับแจ้งเหตุ โดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีกล้อง DVR แบบ Real Time ระบบ GPS Tracking ระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่กับศูนย์ควบคุม ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ต่อทั้งทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน การแจ้งข่าวสารและการติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงทีผ่านเครื่องมืออุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile device) ทั้งจากของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานและจากประชาชนทั่วไปที่ประสบเหตุ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบและเห็นภาพของสถานการณ์ปัจจุบันขณะเกิดเหตุ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพเหตุสาธารณภัย แบบ Real Time จากศูนย์ควบคุม เป็นการสนับสนุนข้อมูลในการสั่งการควบคุม บังคับบัญชา อำนวยการในการเข้าระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตได้ ลดความซ้ำซ้อนความสับสนในการสั่งการ ตลอดจนการอำนวยการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ในอันที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนได้ตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย

เป็นระบบโปรแกรมรับแจ้งเหตุ โดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีกล้อง DVR แบบ Real Time ระบบ GPS Tracking ระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่กับศูนย์ควบคุม ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ต่อทั้งทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน การแจ้งข่าวสารและการติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงทีผ่านเครื่องมืออุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile device) ทั้งจากของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานและจากประชาชนทั่วไปที่ประสบเหตุ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบและเห็นภาพของสถานการณ์ปัจจุบันขณะเกิดเหตุ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพเหตุสาธารณภัย แบบ Real Time จากศูนย์ควบคุม เป็นการสนับสนุนข้อมูลในการสั่งการควบคุม บังคับบัญชา อำนวยการในการเข้าระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตได้ ลดความซ้ำซ้อนความสับสนในการสั่งการ ตลอดจนการอำนวยการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ในอันที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนได้ตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ กำกับและติดตามน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

โครงการที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม และติดตามการเดินทางของรถขนส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งใช้ระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเดินทาง ตำแหน่งของรถ ในทุกช่วงเวลา ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว เพื่อมิให้มีการลักลอบถ่ายน้ำมันระหว่างการเดินทาง ใช้ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักมาใช้ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกก่อนออกนอกราชอาณาจักร และกลับเข้ามาว่าได้ถ่ายน้ำมันออกนอกประเทศแล้วหรือไม่ เป็นการบูรณการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์หลายๆ รูปแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบงานได้พัฒนาเทคโนโลยี Web Application สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของกรมสรรพสามิต และมีระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมขนส่งทางบกที่เป็นแถบแม่เหล็ก หรือเชื่อมโยงจากข้อมูลอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีระบบควบคุมให้ผู้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรถขนถ่ายน้ำมันเข้ากับระบบควบคุมของกรมการขนส่งทางบก

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ กำกับและติดตามน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

โครงการที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม และติดตามการเดินทางของรถขนส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งใช้ระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเดินทาง ตำแหน่งของรถ ในทุกช่วงเวลา ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว เพื่อมิให้มีการลักลอบถ่ายน้ำมันระหว่างการเดินทาง ใช้ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักมาใช้ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกก่อนออกนอกราชอาณาจักร และกลับเข้ามาว่าได้ถ่ายน้ำมันออกนอกประเทศแล้วหรือไม่ เป็นการบูรณการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์หลายๆ รูปแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบงานได้พัฒนาเทคโนโลยี Web Application สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของกรมสรรพสามิต และมีระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมขนส่งทางบกที่เป็นแถบแม่เหล็ก หรือเชื่อมโยงจากข้อมูลอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีระบบควบคุมให้ผู้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรถขนถ่ายน้ำมันเข้ากับระบบควบคุมของกรมการขนส่งทางบก

ระบบตรวจสอบ กำกับ และติดตาม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุรา

เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีรูปแบบเป็น GIS Web Portal ที่ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์มาทำงานร่วมกับข้อมูลสถิติ พร้อมด้วยเครื่องมือสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผล ในรูปแบบ Thematic Map และแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบกำกับและติดตามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต มีระบบสืบค้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS Report) ทำงานในลักษณะ Client Server และมีระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะภายในหน่วยงาน รองรับการประมวลผลและการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการทำงานด้านงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบตรวจสอบ กำกับ และติดตาม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุรา

เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีรูปแบบเป็น GIS Web Portal ที่ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์มาทำงานร่วมกับข้อมูลสถิติ พร้อมด้วยเครื่องมือสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผล ในรูปแบบ Thematic Map และแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบกำกับและติดตามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต มีระบบสืบค้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS Report) ทำงานในลักษณะ Client Server และมีระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะภายในหน่วยงาน รองรับการประมวลผลและการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการทำงานด้านงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารการจัดการทรัพยากร หน่วยงานการปกครอง (Smart City Solution)

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เรียกอีกอย่างว่าเมืองที่นำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาชุมชม เมืองเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เพื่อให้ปัญหาน้อยลงถึงไม่มีเลย เช่น การนำระบบ lighting มาใช้ควบคุมการ ปิด เปิดไฟทางจราจร รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟเสีย sensor จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังระบบ ซึ่งสามารถทราบตำแหน่ง จุดที่เสีย ลดต้นทุนในการจ้างคน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการตระเวนเพื่อสำรวจไฟทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในชุมชม และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่องค์กรและภาครัฐ หรือการนำระบบการข้ามถนนมาใช้ ระบบจะตรวจสอบการจราจรบนถนนโดยกล้องและคาดคะเนระยะเวลาที่ควรปล่อยรถ หรือกักรถ รวมทั้งแปลงเป็นสัญญาณเพื่อเตือนคนที่ต้องการจะข้ามถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง หรือแม้แต่การนำเทคโยโลยีมาประยุกต์กับอาคาร เช่น ลานจอดรถ ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่ตำแหน่งที่สามารถจอดได้ โดยไม่ต้องวนรถให้เสียเวลา หรือการเปิด ปิดประตูอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในตึก โดยใช้กล้องตรวจจับใบหน้า ในกรณีที่มีผู้อื่นที่ไม่ใช่ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล หรือสถานีตำรวจ เป็นต้น ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 1. Smart Energy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น 2. Smart Mobility เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. Smart Economy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น 4. Smart Environment เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นการจักการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5. Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม 6. Smart Living เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม 7. Smart Governance เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ระบบบริหารการจัดการทรัพยากร หน่วยงานการปกครอง (Smart City Solution)

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เรียกอีกอย่างว่าเมืองที่นำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาชุมชม เมืองเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เพื่อให้ปัญหาน้อยลงถึงไม่มีเลย เช่น การนำระบบ lighting มาใช้ควบคุมการ ปิด เปิดไฟทางจราจร รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟเสีย sensor จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังระบบ ซึ่งสามารถทราบตำแหน่ง จุดที่เสีย ลดต้นทุนในการจ้างคน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการตระเวนเพื่อสำรวจไฟทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในชุมชม และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่องค์กรและภาครัฐ หรือการนำระบบการข้ามถนนมาใช้ ระบบจะตรวจสอบการจราจรบนถนนโดยกล้องและคาดคะเนระยะเวลาที่ควรปล่อยรถ หรือกักรถ รวมทั้งแปลงเป็นสัญญาณเพื่อเตือนคนที่ต้องการจะข้ามถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง หรือแม้แต่การนำเทคโยโลยีมาประยุกต์กับอาคาร เช่น ลานจอดรถ ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่ตำแหน่งที่สามารถจอดได้ โดยไม่ต้องวนรถให้เสียเวลา หรือการเปิด ปิดประตูอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในตึก โดยใช้กล้องตรวจจับใบหน้า ในกรณีที่มีผู้อื่นที่ไม่ใช่ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล หรือสถานีตำรวจ เป็นต้น ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 1. Smart Energy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น 2. Smart Mobility เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. Smart Economy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น 4. Smart Environment เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นการจักการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5. Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม 6. Smart Living เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม 7. Smart Governance เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

EMERGENCY SYSTEM (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและแสดงตำแหน่ง แบบ Real-time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถ เห็นภาพ และสนทนาสอบถามข้อมูลผู้ขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Intercom จากศูนย์ควบคุมไปยังหน้าที่เกิดเหตุได้ เมื่อทำการกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจะมีไฟ ฉุกเฉิน สว่างขึ้นรอบตู้ เพื่อเป็นจุดสังเกต สำหรับผู้เข้าช่วยเหลือ และป้องกันอันตราย เหมาะสำหรับ ทางหลวง สวนสาธารณะ ชุมชน โรงเรียน โรงงาน หน่วยงานที่ต้องการรักษาความปลอดภัย และป้องกันภัย เป็นต้น

EMERGENCY SYSTEM (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและแสดงตำแหน่ง แบบ Real-time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถ เห็นภาพ และสนทนาสอบถามข้อมูลผู้ขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Intercom จากศูนย์ควบคุมไปยังหน้าที่เกิดเหตุได้ เมื่อทำการกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจะมีไฟ ฉุกเฉิน สว่างขึ้นรอบตู้ เพื่อเป็นจุดสังเกต สำหรับผู้เข้าช่วยเหลือ และป้องกันอันตราย เหมาะสำหรับ ทางหลวง สวนสาธารณะ ชุมชน โรงเรียน โรงงาน หน่วยงานที่ต้องการรักษาความปลอดภัย และป้องกันภัย เป็นต้น

ระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Smart Vending Machine IoT Solutions

ระบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับ ตรวจสอบการทำงานของตู้ Vending Machine อาทิ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม หรือตู้จำหน่ายอาหาร เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับสต็อก, วิเคราะห์ การขาย และตรวจสอบอุณหภูมิ ให้สามารถแจ้งเตือนแบบ Real-time ไปยังศูนย์บริการได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ถึงการทำงานที่ผิดปกติของตู้ได้ และเพื่อง่ายต่อการบริหารและจัดการทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น

ระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Smart Vending Machine IoT Solutions

ระบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับ ตรวจสอบการทำงานของตู้ Vending Machine อาทิ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม หรือตู้จำหน่ายอาหาร เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับสต็อก, วิเคราะห์ การขาย และตรวจสอบอุณหภูมิ ให้สามารถแจ้งเตือนแบบ Real-time ไปยังศูนย์บริการได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ถึงการทำงานที่ผิดปกติของตู้ได้ และเพื่อง่ายต่อการบริหารและจัดการทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น

ทันสมัยด้วยการสื่อสารรูปแบบใหม่ผ่านจอ LED Full Color Display

LED Full Color Display ระบบจอแสดงภาพที่เหนือกว่ามาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมภาพและจัดการภาพแบบ Real time จอแสดงภาพมีความละเอียดถึงขีดสุด ภาพจึงคมชัด สีสันสดใส สมจริงทุกมุมมอง มีทั้งแบบติดตั้งภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สามารถตรวจสอบภาพที่แสดงบนจอได้ทันที และใช้งานง่าย จัดการภาพได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา จากทุก device อาทิ PC Tablet หรือ Smartphone มั่นใจในคุณภาพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน LED และเจ้าหน้าที่ที่พร้อมแนะนำในการออกแบบจัดวางจอ ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยด้านการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงมีการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมการรับประกันการใช้งาน และการติดตั้ง

ทันสมัยด้วยการสื่อสารรูปแบบใหม่ผ่านจอ LED Full Color Display

LED Full Color Display ระบบจอแสดงภาพที่เหนือกว่ามาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมภาพและจัดการภาพแบบ Real time จอแสดงภาพมีความละเอียดถึงขีดสุด ภาพจึงคมชัด สีสันสดใส สมจริงทุกมุมมอง มีทั้งแบบติดตั้งภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สามารถตรวจสอบภาพที่แสดงบนจอได้ทันที และใช้งานง่าย จัดการภาพได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา จากทุก device อาทิ PC Tablet หรือ Smartphone มั่นใจในคุณภาพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน LED และเจ้าหน้าที่ที่พร้อมแนะนำในการออกแบบจัดวางจอ ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยด้านการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงมีการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมการรับประกันการใช้งาน และการติดตั้ง

ระบบตรวจจับอัคคีภัย FIRE ALERT DETECTOR

หรือระบบกล้องที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน และกล้องบันทึกภาพระยะไกล (Thermal & Optical Bi-spectrum Network Positioning System) ด้วยเทคโนโลยี AI Positioning ซึ่งจะทำการตรวจจับที่อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมแบบ 360 องศา โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อค้นหาจุดที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เมื่อกล้องทำการตรวจจับพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้กับทางศูนย์ หรือผู้ที่ดูแลทราบแบบ Real-time พร้อมตำแหน่งที่เกิดเหตุ ให้ผู้ปฎิบัติงานมีข้อมูลสำหรับวางแผนและเข้าระงับเหตุได้โดยเร็วที่สุด

ระบบตรวจจับอัคคีภัย FIRE ALERT DETECTOR

หรือระบบกล้องที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน และกล้องบันทึกภาพระยะไกล (Thermal & Optical Bi-spectrum Network Positioning System) ด้วยเทคโนโลยี AI Positioning ซึ่งจะทำการตรวจจับที่อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมแบบ 360 องศา โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อค้นหาจุดที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เมื่อกล้องทำการตรวจจับพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้กับทางศูนย์ หรือผู้ที่ดูแลทราบแบบ Real-time พร้อมตำแหน่งที่เกิดเหตุ ให้ผู้ปฎิบัติงานมีข้อมูลสำหรับวางแผนและเข้าระงับเหตุได้โดยเร็วที่สุด

ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย Body Temperature Measurement System

เปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm Solution เป็นการนำเอาข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศ ที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเกษตรกรรมได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การจัดสวนเกษตรแบบใหม่ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการแข่งขันกับต่างชาติ เหล่านี้ล้วนทำให้ความจำเป็นที่ต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น

ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย Body Temperature Measurement System

เปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm Solution เป็นการนำเอาข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศ ที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเกษตรกรรมได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การจัดสวนเกษตรแบบใหม่ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการแข่งขันกับต่างชาติ เหล่านี้ล้วนทำให้ความจำเป็นที่ต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

SMART POLE เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย อีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยระบบเสาอัจฉริยะที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart pole จะช่วยบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง “ไทยแลนด์ 4.0″

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

SMART POLE เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย อีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยระบบเสาอัจฉริยะที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart pole จะช่วยบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง “ไทยแลนด์ 4.0″

Smart Water Management ระบบบริหารจัดการ การระบายน้ำ

ระบบบริหารจัดการ การระบายน้ำ ระบบช่วยแสดงระดับน้ำเพื่อสั่งการเปิด-ปิด การทำงานของประตูระบายน้ำหรือ เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งยังสามารถสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมโดยรอบเครื่องสูบน้ำด้วยระบบ CCTV ควบคุมการทำงานระยะไกล ระบบสามารถจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลแสดงรายงานสถิติการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาการเกิดอุทกภัยได้ทันที

Smart Water Management ระบบบริหารจัดการ การระบายน้ำ

ระบบบริหารจัดการ การระบายน้ำ ระบบช่วยแสดงระดับน้ำเพื่อสั่งการเปิด-ปิด การทำงานของประตูระบายน้ำหรือ เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งยังสามารถสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมโดยรอบเครื่องสูบน้ำด้วยระบบ CCTV ควบคุมการทำงานระยะไกล ระบบสามารถจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลแสดงรายงานสถิติการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาการเกิดอุทกภัยได้ทันที

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176