โครงการระบบมาตรวัดสรรพสามิต

โครงการระบบมาตรวัดสรรพสามิต

โดยภารกิจในการที่การเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มหลายๆประเภท เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของกรมสรรพสามิต และเพื่อการปรับปรุงให้มีกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วทันสมัย และมีข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง บริษัท ดี.ที.ซี.ฯ จึงได้เข้าร่วมจัดทำโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จากเดิมที่จัดเก็บโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์) บนฝาจุกจีบและฝากระป๋องเป็นหลักฐานในการชำระภาษี โดยจัดเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือตรวจนับจากภาพถ่าย (Imageprocessing) และเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PLC) รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูล จัดทำโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์บนฐานข้อมูล Oracle (BAM) ซึ่งทำให้กระบวนการสอบทานการชำระภาษีและการบริหารการจัดเก็บนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษีได้มากยิ่งขึ้น

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176