ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานภายใน (E-Sarabun)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานภายใน (E-Sarabun)

เป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบการใช้งานของสำนักงานแบบอัตโนมัติและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานผ่าน website และอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพา (Mobile device) โดยบริษัท ดี.ที.ซี.ฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาระบบส่วนงานสารบรรณในหน่วยงานภายใน ซึ่งครอบคลุม 1 สำนักฯ และ 35 สถานี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีเอกสารชั้นความลับในระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ นี้มาใช้ในการบริการประชาชนและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล TH-eGIF และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การพัฒนาระบบสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครในอนาคต

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176