ระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย

ระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย

เป็นระบบโปรแกรมรับแจ้งเหตุ โดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีกล้อง DVR แบบ Real Time ระบบ GPS Tracking ระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่กับศูนย์ควบคุม ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ต่อทั้งทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน การแจ้งข่าวสารและการติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงทีผ่านเครื่องมืออุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile device) ทั้งจากของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานและจากประชาชนทั่วไปที่ประสบเหตุ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบและเห็นภาพของสถานการณ์ปัจจุบันขณะเกิดเหตุ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพเหตุสาธารณภัย แบบ Real Time จากศูนย์ควบคุม เป็นการสนับสนุนข้อมูลในการสั่งการควบคุม บังคับบัญชา อำนวยการในการเข้าระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตได้ ลดความซ้ำซ้อนความสับสนในการสั่งการ ตลอดจนการอำนวยการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ในอันที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนได้ตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176