โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ กำกับและติดตามน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

โครงการที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม และติดตามการเดินทางของรถขนส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งใช้ระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเดินทาง ตำแหน่งของรถ ในทุกช่วงเวลา ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว เพื่อมิให้มีการลักลอบถ่ายน้ำมันระหว่างการเดินทาง ใช้ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักมาใช้ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกก่อนออกนอกราชอาณาจักร และกลับเข้ามาว่าได้ถ่ายน้ำมันออกนอกประเทศแล้วหรือไม่ เป็นการบูรณการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์หลายๆ รูปแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบงานได้พัฒนาเทคโนโลยี Web Application สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของกรมสรรพสามิต และมีระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมขนส่งทางบกที่เป็นแถบแม่เหล็ก หรือเชื่อมโยงจากข้อมูลอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีระบบควบคุมให้ผู้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรถขนถ่ายน้ำมันเข้ากับระบบควบคุมของกรมการขนส่งทางบก

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176