ระบบตรวจสอบ กำกับ และติดตาม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุรา

เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีรูปแบบเป็น GIS Web Portal ที่ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์มาทำงานร่วมกับข้อมูลสถิติ พร้อมด้วยเครื่องมือสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผล ในรูปแบบ Thematic Map และแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบกำกับและติดตามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต มีระบบสืบค้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS Report) ทำงานในลักษณะ Client Server และมีระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะภายในหน่วยงาน รองรับการประมวลผลและการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการทำงานด้านงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176