ABOUT US

อันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking ในประเทศไทย

ABOUT D.T.C.

ประวัติความเป็นมา

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีขยายงานออกไปทั้งทางด้านการพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับบริหารจัดการงานขนส่งการพัฒนาระบบแผนที่ DIGITAL เพื่อมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ GPS รวมถึงด้านการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า IoT Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันนานาประเทศทั่วโลก

     โดยบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มต้นกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งโดยการจัดตั้งศูนย์ Driver Testing Center เพื่อทดสอบความสามารถของผู้ขับขี่ โดยมีความคาดหวังจะช่วยประเทศไทยให้มีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโดยมีการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการควบคุม และตรวจสอบยานพาหนะ โดยเริ่มจากการออกแบบกล่องดำบันทึกการใช้งานรถ จนพัฒนามาเป็นระบบติดตามรถด้วยเทคโนโลยี Real-time GPS ในปัจจุบัน

       ทั้งนี้ในฐานะผู้นำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณทศพล คุณเพิ่มศิริ  กับทีมงานกว่า 400 ชีวิตในปัจจุบัน  เราขอสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพงานบริการที่ไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและประทับใจ ในบริการตอบแทนที่ท่านไว้วางใจทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

โครงสร้างการ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างองค์กร

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการบริษัท

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ

กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์

กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุพันธ์ พรสูงส่ง

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

นายอัมพร พรวรากรณ์

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอรุณ บริรักษ์

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา

กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ชาญ ลายลักษณ์

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.วศะ โฆษะทัต

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

มาซาโนริ มัตซึโอะ

กรรมการบริษัท

นางสาวอาทิตยา สังข์แก้ว

เลขานุการบริษัทฯ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการบริษัท

นายสุพันธ์ พรสูงส่ง

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายอรุณ บริรักษ์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ

กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์

กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ชาญ ลายลักษณ์

กรรมการบริษัท

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกอดิศร์ งามจิตสุขศรี

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

มาซาโนริ มัตซึโอะ

กรรมการบริษัท

นายวศะ โฆษะทัต

กรรมการบริษัท

นางสาวณิรดา ธัญญาพรกมล

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจของเรา

  • บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (D.T.C. Enterprise Public Company Limited) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียมและชุดกล่องดำบันทึก การใช้งานรถและพัฒนาด้าน IoT Solutions สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการวิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น GPS Tracking จวบจนถึงระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ด้วยกันเอง ผ่านเครือข่ายต่างๆ    
  • เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือสั่งการ โดยจะตอบโจทย์ Life Style ลูกค้าในอนาคต (Internet of Things) รวมถึงการพัฒนาแผนที่ที่มีความละเอียดสูง (Dee Map) เพื่อให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันเรามีการขยายการส่งออกไปมากกว่า 12 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ลาว, บังคลาเทศ, เวียดนาม, เคนย่า, มาเลเซีย, ฮ่องกง, เมียนม่า, กัมพูชา เป็นต้น และด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีจำนวนกว่า 400 คน ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น

ระบบการติดตามรถ
ผ่านดาวเทียม

ระบบการติดตาม
การทำงานขนส่ง

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์บันทึกภาพ
เสียงพิกัดตำแหน่งรถที่ทำการติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง
ตู้คอนเทนเนอร์

ผู้นำด้าน IoT Solutions

พันธมิตรของเรา

งานลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญลูกค้า จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1176” เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการ รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้าเสมือนหนึ่งการให้บริการแบบ One Stop Service โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการให้บริการ ดังนี้

บริการข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

ให้ข้อแนะนำด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ

รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง