ระบบบริหารการจัดการทรัพยากร หน่วยงานการปกครอง (Smart City Solution)

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เรียกอีกอย่างว่าเมืองที่นำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาชุมชม เมืองเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เพื่อให้ปัญหาน้อยลงถึงไม่มีเลย เช่น การนำระบบ lighting มาใช้ควบคุมการ ปิด เปิดไฟทางจราจร รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟเสีย sensor จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังระบบ ซึ่งสามารถทราบตำแหน่ง จุดที่เสีย ลดต้นทุนในการจ้างคน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการตระเวนเพื่อสำรวจไฟทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในชุมชม และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่องค์กรและภาครัฐ หรือการนำระบบการข้ามถนนมาใช้ ระบบจะตรวจสอบการจราจรบนถนนโดยกล้องและคาดคะเนระยะเวลาที่ควรปล่อยรถ หรือกักรถ รวมทั้งแปลงเป็นสัญญาณเพื่อเตือนคนที่ต้องการจะข้ามถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง หรือแม้แต่การนำเทคโยโลยีมาประยุกต์กับอาคาร เช่น ลานจอดรถ ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่ตำแหน่งที่สามารถจอดได้ โดยไม่ต้องวนรถให้เสียเวลา หรือการเปิด ปิดประตูอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในตึก โดยใช้กล้องตรวจจับใบหน้า ในกรณีที่มีผู้อื่นที่ไม่ใช่ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล หรือสถานีตำรวจ เป็นต้น ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 1. Smart Energy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น 2. Smart Mobility เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. Smart Economy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น 4. Smart Environment เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นการจักการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5. Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม 6. Smart Living เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม 7. Smart Governance เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Smart City Solution

ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

1. Smart Energy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น
2. Smart Mobility เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. Smart Economy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น
4. Smart Environment เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นการจักการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม
6. Smart Living เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
7. Smart Governance เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เชื่อมผู้คนและนวัตกรรมพัฒนาเมืองด้วย Smart Technology

1. สร้างโอกาส ในด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสร้างรายได้ในทางตรงและทางอ้อมให้แก่ภาครัฐ และประชาชน

2.  เกิดการเชื่อมโยงของระบบคมนาคม ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของระบบขนส่งเข้าไว้ด้วยกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ภาครัฐ ให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีีส่วนร่วมของประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบที่ดีจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาน้อยที่สุด ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งง่ายยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพอีกด้วย

5.  ลดการเกิดมลภาวะ ช่วยส่งเสริมเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบพลังงานทดแทนในการเดินทาง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้สามารถลดปัญหามลภาวะได้อย่างยั่งยืน

6.  เพิ่มมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ รองรับการเติบโตของงาน เพิ่มอัตราการจ้างงานส่งเสริมรายได้ของประชาชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้น

Smart City Platform

  • ระบบแสดงข้อมูลภาพรวมอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ บนแผนที่ออนไลน์ รองรับได้ทุกระบบ Smart Solutions   และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ในหลากหลายรูปแบบตามต้องการ เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลเสียงบันทึกการสนทนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
  • ง่าย จบ ครบ บนแพลตฟอร์มเดียว

ประโยชน์ของ Smart City

1. เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ในทุกระดับ ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. ช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ระบบจะช่วยให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วขึ้น ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่
3. ประหยัดน้ำและพลังงาน เพราะมีการบริหารจัดการพลังงานทั้งภาคการผลิต การส่งจ่ายพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4. สร้างความปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงแหล่งอุปโภค สาธารณูปโภค การบริการเข้าถึงทุกพื้นที่
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั้งเด็กและสังคมผู้สูงอายุ เช่นการตรวจสุขภาพ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบของ smart city
6. ลดค่าใช้จ่าย ในส่วนภาครัฐการบริการจัดการทรัพทยากรบุคคล และเอกสารต่าง ๆ

หลักการทำงานของ Smart City Solution

Root-Server-100.png
Map Server ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลจากหน่วยงานการปกครองต่าง ๆ ในรูปแบบของแผนที่ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ไว้บนแผนที่ เพื่อให้ทุกฝ่าย หรือทุกกองในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
iPhone-100-2.png
Application On Moblie ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงตรวจภาคสนาม โดยจะนำอุปกรณ์ไปพร้อมกับข้อมูลที่อัพโหลดมาจาก Map Server ไปเก็บข้อมูลภาคสนามมารวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง
Treatment-Plan-100.png
เครื่องมือสำหรับการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่กับข้อมูลสถิติอื่นๆ เพื่อสรุปผลข้อมูลในพื้นที่เชิงสถิติและรายงานสรุป เพื่อทำแผนการทำงานต่อไป

Smart City Solution ทำอะไรได้บ้าง

Workstation-100.png
บริหารจัดการข้อมูลแต่ละส่วนงาน ให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบระบบประมวลผลกลางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
Combo-Chart-100.png
สามารถวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
Attention-100.png
ลดความซ้ำซ้อนและการสูญหายของข้อมูลระหว่างส่วนงาน
Time-Span-100.png
สร้างแผนการทำงานในการดูแลพื้นที่ ในแต่ละช่วงเวลา
Hashtags-List-100.png
สามารถทราบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออดีต
Layers-100-1.png
สรุปการเข้าพื้นที่การทำงานในแต่ละโซน

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176