D.T.C. CAREER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับองค์กรแห่งนวัตกรรม DTC Innovation Organization

After Market Product Engineer

รายละเอียดงาน

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ สําหรับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งทดลอง/ทดสอบ และร่วมปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและสรรหาอุปกรณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมถึงการประสานงานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์กับส่วนงานอื่นๆให้สําเร็จลุล่วงและสรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสมบัติผู้สมัคร

After Market Product Engineer

รายละเอียดงาน

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ สําหรับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งทดลอง/ทดสอบ และร่วมปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและสรรหาอุปกรณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมถึงการประสานงานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์กับส่วนงานอื่นๆให้สําเร็จลุล่วงและสรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูล