ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Smart Farm Solution)

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Smart Farm Solution)

เปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm Solution เป็นการนำเอาข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศ ที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเกษตรกรรมได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การจัดสวนเกษตรแบบใหม่ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการแข่งขันกับต่างชาติ เหล่านี้ล้วนทำให้ความจำเป็นที่ต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ Smart Farm Solution

Root-Server-100.png
Map Server ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของแผนที่ และข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น พื้นที่, พันธุ์พืช, จำนวนการใช้ยาหรือปุ๋ย ในแต่ละพื้นที่
Root-Server-100.png
Map Server ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของแผนที่ และข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น พื้นที่, พันธุ์พืช, จำนวนการใช้ยาหรือปุ๋ย ในแต่ละพื้นที่
iPhone-100-2.png
Application On Moblie ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติงานภาคสนามใช้เก็บข้อมูล เช่น การถ่ายรูป, มาร์คค่าพิกัด, วางรูปแปลง, หรือกรอกข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกร เป็นต้น
iPhone-100-2.png
Application On Moblie ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติงานภาคสนามใช้เก็บข้อมูล เช่น การถ่ายรูป, มาร์คค่าพิกัด, วางรูปแปลง, หรือกรอกข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกร เป็นต้น
Treatment-Plan-100.png
เครื่องมือสำหรับการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่กับข้อมูลสถิติอื่นๆ เพื่อสรุปผลข้อมูลในพื้นที่เชิงสถิติ และรายงานสรุป เพื่อทำแผนการทำงานต่อไป
Treatment-Plan-100.png
เครื่องมือสำหรับการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่กับข้อมูลสถิติอื่นๆ เพื่อสรุปผลข้อมูลในพื้นที่เชิงสถิติ และรายงานสรุป เพื่อทำแผนการทำงานต่อไป

Smart Farm Solution ทำอะไรได้บ้าง

Workstation-100.png
บริหารจัดการข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบระบบประมวลผลกลางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
Combo-Chart-100.png
สามารถวิเคราะห์วางแผนข้อมูลเชิงสถิติ
Attention-100.png
ลดความซ้ำซ้อนและการสูญหายของข้อมูลระหว่างส่วนงาน
Time-Span-100.png
สร้างแผนการทำงานในการดูแลพื้นที่ ในแต่ละช่วงเวลา
Hashtags-List-100.png
สามารถทราบกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออดีต
Layers-100-1.png
สรุปการเข้าพื้นที่การทำงานในแต่ละโซน

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176