D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ร่วมเสวนาวิชาการและสาธิตเทคโนโลยี แอปพลิเคชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City Application) สำหรับเทศบาลนครรังสิต

#DTC ร่วมเสวนาวิชาการและสาธิตเทคโนโลยี แอปพลิเคชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City Application) สำหรับเทศบาลนครรังสิต ให้กับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน GPS และ IoT Solution ได้นำโซลูชั่นสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาจัดแสดงที่ห้องประชุมหงส์มังกร ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ให้กับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย DTC ได้พัฒนาโครงการ เทศบาลนครรังสิตสู่เมืองอัจฉริยะ โดยใช้แอปพลิเคชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City Application) เป็นช่องทางสื่อสารสู่ประชาชน ให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง และเป็นสื่อกลางสำหรับการแจ้งเหตุ ร้องเรียน การให้บริการต่างๆ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากแอปพลิเคชันเมืองอัจฉริยะ ยังมีนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ระบบบริหารจัดการน้ำ (Smart Water Management) ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองได้หลากหลาย เช่น ตรวจจับปริมาณขยะ ตรวจจับระดับน้ำ และเรายังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเมืองให้ยั่งยืน