D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและ IoT Solutions ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
เนื่องด้วยการแพร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่รวมทั้งผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานที่รองรับผู้ป่วยหลายพื้นที่ไม่เพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์
ทางบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดและบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน อาทิ ภาคประชาชน บริษัทห้างร้าน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ปรับปรุงโรงพยาบาลและสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นและขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่ทุกภาคส่วน ให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นเหตุการณ์นี้โดยปลอดภัยไปด้วยกัน