D.T.C. BLOG

อัพเดตข่าวสารความรู้โลจิสติกส์

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ

กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีสิ้นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้น (สอบใบขับขี่)
กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีสิ้นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปในระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ขณะที่ผู้ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง จะได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีสิ้นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
กรมการขนส่งยังได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือผ่อนผันการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังคงสามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ารับบริการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ จะยังคงได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับบริการภายหลังจากที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ โดยกรมการขนส่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง