D.T.C. BLOG

อัพเดตข่าวสารความรู้โลจิสติกส์

ขนส่งทางบกฯ คลายล็อก เปิดให้ทำใบขับขี่ เริ่ม 21 มิ.ย. 64

กรมขนส่งทางบก ได้ออกประกาศ คลายล็อก 21 มิถุนายน 2564 นี้

เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน จองคิวเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาตามที่นัดหมาย

ผู้จองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือการอบรมที่สำนักงาน ที่เคยได้รับคิวระหว่าง 16 เมษายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 สามารถเลือกวันและเวลารับบริการได้ก่อน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จองคิวได้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน