D.T.C. BLOG

อัพเดตข่าวสารความรู้โลจิสติกส์

กรมขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนซีดจางฟรีถึง 29 ธ.ค. 65

จากที่กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนการยื่นคำขอรวมทั่วประเทศมากกว่า 25,000 ราย และพบว่ายังมีเจ้าของรถอีกหลายรายที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ส่วนหนึ่ง เพราะสถานการณ์โควิด19 ส่งผลให้เจ้าของรถหลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในช่วงดังกล่าว

กรมการขนส่งทางบกจึงขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนฟรีเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปีนี้ (วันที่ 29 ธันวาคม 2565)

เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของรถ โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือแจ้งเจ้าของรถเพื่อให้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ เพื่อให้เจ้าของรถทราบโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการ เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่าย ซีดจาง ได้ด้วยตนเอง ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ https://bit.ly/3Fjon3B เพื่อมาดำเนินการเคลือบสีโดยไม่ต้องรอหนังสือจากกรมการขนส่งทางบกได้อีกด้วย

ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวดอักษร 3กก-4กฆ กรุงเทพมหานครและบางหมวดของต่างจังหวัด

ในส่วนของหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่ คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำหรับสถานที่ติดต่อ สามารถติดต่อได้ 2 แห่ง ดังนี้ ติดต่อโดยตรงที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบกใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ สำหรับกรณีดังกล่าวเจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น